Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DENIM omnichannel s.r.o., Šancová 92, 831 04 Bratislava
IČO: 55 596 185, DIČ : 2122 0558 70, zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 171 805/B

 1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupní smlouvy a tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Kupujícím mohou být jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

1.2 Vyplněním objednávkového formuláře „Objednávka“ a potvrzením seznámení se s těmito VOP (dále jen „objednávka“), kupující přistupuje k těmto VOP prodávajícího, které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy a jsou stále přístupné na webové stránce prodávajícího.

1.3 Prodávající je i provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetové stránky prodávajícího (dále jen „obchod“).
1.4 Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky, nebo zasláním emailu a emailem potvrdila akceptování cenové nabídky prodávajícího a VOP.
1.5 Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslaný objednávkový formulář „Objednávka“ zpracovaný systémem obchodu. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře ve smyslu předchozí věty, za objednávku se považuje také telefonická objednávka nebo objednávka zaslaná emailem nebo poštou na adresu prodávajícího.
1.6 Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi a o objednaném produktu. Na základě objednávky se zákazníkovi vygeneruje faktura na úhradu kupní ceny nebo vydá účtenka při nákupu zboží v závislosti na zvoleném způsobu dodání.
1.7 V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře, ale provede objednávku telefonicky, nebo zasláním emailu, nebo poštou na adresu prodávajícího, prodávající zašle kupujícímu cenovou nabídku emailem.
1.8 Produktem se rozumí každá movitá věc umístěná na e-shopu www.cubeshop.cz, kterou společnost Denim Retail s.r.o. nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu www.cubeshop.cz. 

 

 1. Objednávka produktu - uzavření kupní smlouvy

2.1 Před uskutečněním objednávky má kupující ještě možnost vrátit se do objednávkového formuláře, kde může kontrolovat a měnit již vyplněné údaje. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „akceptace objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.
2.2 Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí rovněž zaslání cenové nabídky vyhotovené prodávajícím na základě telefonické nebo emailové objednávky kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě písemným potvrzením (elektronicky) cenové nabídky kupujícím.
2.3 V případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu vždy předem, v opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy.
2.4 V případě objednávky ve smyslu bodu 3 tohoto článku VOP, je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené a doručené prodávajícím kupujícímu. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající nárok požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a jednorázové paušální náhrady za úkony související s administrativními pracemi v částce 20 EUR.

2.5 Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické podobě kupujícímu. Kupní smlouva bude prodávajícím uložena v elektronické podobě po nezbytnou dobu a bude kupujícímu přístupná na jeho žádost. Prodávající splní povinnost vydat kupujícímu bezprostředně po uzavření kupní smlouvy jedno její vyhotovení tím, že e-mailem doručí kupujícímu akceptaci jeho objednávky spolu s přiloženými všeobecnými obchodními podmínkami, s jejichž obsahem vyjádřil kupující souhlas již při provádění objednávky v elektronickém obchodě. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
2.6 Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému, je DENIM omnichannel s.r.o. a oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. DENIM omnichannel s.r.o. v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
- u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
- sleva na zboží přesahuje více než 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

 

 1. Kupní cena a platební podmínky

3.1 Cena produktů objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „kupní cena“) je vygenerována vždy speciálně pro každého jednoho zákazníka po vyplnění objednávky na webové stránce prodávajícího. V případě objednávky ve smyslu čl. II bod 5 tohoto článku VOP, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku emailem.
3.2 Prodávající negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoli časovém úseku. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, kupní cena vygenerovaná v případě konkrétní objednávky se po její úhradě ve lhůtě splatnosti již nemění.

3.3 Kupní cena produktů nezahrnuje cenu dopravy, ani jiné náklady související s dodáním produktů.

3.4 Základním platidlem je měna CZK.

 

 1. Dodání produktů

4.1 Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě a v případě kupujícího ve smyslu čl. I bod 5 i spolu s písemným stejnopisem těchto VOP, pokud je již nedodal dříve spolu s daňovými doklady vztahující se k produktu a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro daný produkt. V případě, že písemné vyhotovení těchto VOP nebylo kupujícímu ve smyslu čl. I bod 5 dodané s produktem, je kupující povinen písemně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu ve lhůtě nejpozději do tří dnů ode dne převzetí produktu, v opačném případě se předpokládá, že povinnost prodávajícího dodat písemný stejnopis těchto VOP byla splněna.
4.2 Prodávající zpracovává všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém jsou mu doručovány. Dodací lhůta na objednaný produkt je 7 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
4.3 Pokud prodávající nemůže kupujícímu objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká.
4.4 Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
4.5 Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).
4.6 Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), resp. jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě.
4.7 Přepravovaný produkt musí být vhodně a bezpečně zabalen. Kupující svým podpisem na přepravním/dodacím listu potvrzuje kromě dodání současně i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán kompletně ve smyslu objednávky.
4.8 Při osobním odběru v případě viditelného poškození produktu, případně zjistitelných vad, je kupující oprávněn nepřevzít produkt. Převzetím produktu se má za to, že tento neměl vady zjistitelné při osobní prohlídce produktu. Při osobním i zásilkovém dodání je kupující zároveň povinen vyznačit poznámku o poškození produktu v přepravním/dodacím listu s výstižným popisem tohoto poškození, a to okamžitě při převzetí, jde-li o vady zjistitelné při převzetí, nebo nejpozději do 10 dnů od převzetí, jde-li o vady skryté. Všechny později oznámené vady a poškození, resp. reklamace dodaného množství a kvality produktu nebudou ze strany prodávajícího akceptovány.
4.9 Spolu s dodáním zboží poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči.

 

 1. Převzetí produktu

5.1 Kupující je povinen převzít objednaný produkt, který mu prodávající doručil na místo dodání určené v objednávce.
5.2 Pokud kupující nepřevezme produkt, prodávající jej uloží ve svém provozu a písemně vyzve kupujícího k jeho vyzvednutí. V případě, že kupující nevyzvedne produkt ani do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši, která odpovídá kupní ceně produktu včetně přepravného. Nárok na další náklady, které prodávajícímu vznikly v důsledku porušení povinnosti kupujícího převzít produkt, jakož i nárok na náhradu škody, tím není dotčen. Uplynutím lhůty pro dodatečné převzetí produktu, smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím zaniká.
5.3 Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zmocněné osoby. V případě uvedeném v bodě 2 tohoto článku VOP, přechází nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu na kujícího dnem kdy kupující nepřevzal produkt při prvním pokusu o doručování.

 1. Přepravné

6.1 Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v automaticky vygenerované faktuře nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.

 1. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

7.1 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy v souladu a způsobem upraveným v Občanském zákoníku. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme produkt.
7.2 Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prodávajícího jednoznačným prohlášením, a to dopisem zaslaným poštou, doporučenou listovní zásilkou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Za tímto účelem může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveřejněn na webové stránce prodávajícího.
7.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději ve 14 den odkdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začala běžet.

7.4 Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu veškeré platby, které uhradil kupující v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu, s výjimkou nákladů na doručení zboží kupujícímu. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena a související náklady kupujícím, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.
7.5 Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
7.6 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět nebo jej přinést na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.7 Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujících - podnikatelských subjektů se uplatňují zákonné podmínky upravené v Obchodním zákoníku.

7.8 Kupující může bez peněžité sankce stornovat výlučně svou objednávku uskutečněnou prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“, a to do 24 hodin ode dne zadání platebního příkazu k zaplacení kupní ceny, nejpozději však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího a zároveň je povinen o uvedené skutečnosti telefonicky a písemně uvědomit prodávajícího. Prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu, došlo-li k jejímu připsání na účet prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany na náhradním plnění. V případě akceptace cenové nabídky prodávajícího zasláním potvrzujícího emailu, stornování není možné.
7.9 Dojde-li ke stornování objednávky po připsání kupní ceny na účet prodávajícího, případně pokud kupující nesplní svou oznamovací povinnost ve smyslu bodu 3 tohoto článku VOP, prodávající není povinen storno objednávky akceptovat a má se za to, že kupní smlouva byla řádně uzavřena.
7.10 Prodávající nepřebírá vrácený produkt prostřednictvím dobírkové služby, produkt v případě, že jsou dány zákonné důvody musí být ze strany kupujícího vrácen formou běžného poštovního balíku nebo zásilkovou společností.
7.11 Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy nebo reklamace dle následujícího článku jsou následující:
a) adresa: Denim Retail s.r.o., Prešovská 45, 821 02 Bratislava
b) email: [email protected]

7.12 Dozorčí orgán: Česká obchodní inspekce (Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno)

 

 1. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

8.1 Prodávající neodpovídá za vady produktu, pokud tyto jsou způsobeny nekvalitními podklady dodanými kupujícím.
8.2 Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů. Prodávající nekontroluje kvalitu dodaných podkladů, tyto nijak neupravuje a nemění, ale jsou zpracovávány automaticky. Rovněž neodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, jakož ani za porušování práv duševního vlastnictví třetích osob.
8.3 Výlučně kupující odpovídá za vady produktů způsobené dodáním vadných/nekvalitních podkladů. 
8.4 Kupující odpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy České republiky a/nebo s obecnou morálkou a odpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být způsobena třetím osobám v souvislosti s použitím produktů.
8.5 V případě, že prodávající zjistí při zpracování objednávky, že dodaný obsah podkladů je hanlivý, případně v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího, nebo obecně závaznými právními předpisy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, doručením písemného oznámení o stornování potvrzení objednávky emailem. Kupujícímu nevzniká nárok na žádnou náhradu, kromě nároku na vrácení již zaplacené kupní ceny.
8.6 Prodávající poskytuje záruku na dodané produkty v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí produktu ze strany kupujícího. V případě kupujících – podnikatelských subjektů se na odpovědnost za vady produktu a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení Obchodního zákoníku.

8.7 V případě vrácení produktu s vadou, která vyšla najevo až po jeho převzetí, a která nebyla zřejmá a zjistitelná při běžné kontrole při převzetí, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo vrácení kupní ceny. Jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má kupující nárok odstoupit od smlouvy. Po dohodě smluvních stran může být produkt s vadou nahrazen i novým produktem bez vad. Poškozené nebo vadné zboží musí být kompletní.
8.8 Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na produkt v záruční době, a to bezodkladně poté, co se o vadě produktu dozvěděl, zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
8.9 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a kupujícího písemně (elektronicky, poštou) vyrozumět o výsledku vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne obdržení/přijetí písemné reklamace.
8.10 Postupy upravené v tomto článku se přiměřeně vztahují i na podání stížnosti nebo podnětu ze strany kupujícího. 

 

 1. Ochrana osobních údajů a soukromí

9.1 Kupující při vyplnění objednávkového formuláře bere na vědomí a prohlašuje, že byl poučen podle zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.


Tyto VOP platí ve znění v jakém jsou uveřejněny na internetové stránce prodávajícího a byly schváleny příslušným orgánem společnosti Denim omnichannel s.r.o.
Znění VOP je účinné od 15. 04. 2016

Předvolby cookies

 • Vaše soukromí
 • Nezbytné cookies
 • Výkonnostní cookies
 • Funkční cookies
 • Marketingové cookies
 • Uživatelská data
 • Personalizovaná reklama